Naše priebežné aktivity

 • 29.10.2017 –  Posviacka Ev. a.v. chrámu Božieho v Žiari nad Hronom
 • Október 2017 –  finálne prípravy k posviacke ev. a.v. kostola v Žiari and Hronom, pri príležitosti 500. výročia  reformácie
 • Máj – september 2017 – prípravné aktivity členov CZ a Nko  smerujúce k dokončeniu stavby ev. a.v kostola v Žiari nad Hronom. Prípravné aktivity k posviacke kostola určenej dňa 29.10.2017.
 • Apríl 2017  – priebežné vyhodnotenie „Akcie 100“ darcovia prispeli sumou 7605,-€
 • Február 2017 – vyhlásená „Akcia 100“ – zbierka na dostavbu kostola a aktivity pre úspešnosť pri získavaní 2% z dane z príjmu
 • Júl 2016 – tvorba nových stránok Nadácie na adrese www.nadaciakrestanskaobnova.sk
 • 04.-07.07. 2015 – účasť na pripomienkových oslavách 600.výročia upálenia Jána Husa v Prahe
 • 7.6.2015 – pozvanie od p.farára Mgr. Paceka prijal a pri Službách Božích v kostole v Kremnici, ako aj v rozostavanom kostole v Žiari nad Hronom vystúpil slovenský rodák rev. Dr. Dušan Tóth z Toronta – Kanada
 • 24.12.2014 – I. Služby Božie v Žiari nad Hronom 24.12.2014 (kostol nie je skolaudovaný)
 • 27.-29.jún 2014 – účasť na IV.Evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi
 • rok 2013 – začiatok spolupráce s OZ Nádej seniorom v Janovej Lehote
 • 22.07.2013 – Financovanie dopravy veriacich vo výške 451,46 € pri návšteve Diakonického centra v Košeci
 • 4.-5.7.2013 – Financovanie dopravy veriacich na Evanjelické oslavy na hrade Branč a k Štefánikovej mohyle
 • 24.06.2013 – príspevok obetiam zemetrasenia v Nepále vo výške 100,-€
 • 29.06.-01.07.2012 – financovanie cesty veriacich na III. Evanjelické cirkevné dni v Lučenci
 • 18.6.2012 – Internetová stránka  www.nadaciakrestanskaobnova.webnode.sk je hotová a funkčná.
 • 8.6.2012 –  Dana Šlapáková z Webnode vypracuje www stánku NKOZH podľa pokynov Ing. Pomothyho
 • 26.4.2012  –  Spolu s Ing. arch. Maršálkovou na MU Lúčky. Starosta p. František Zajak prisľúbil zaregistrovanie Ev. kostola v obci ako „pamätihodnosť“.
 • 25.4.2012  –  Správna rada nadácie. Rozpočet na rok 2012. Do konca mája výročná správa pre MV SR. Registračné číslo NKOZH v obchodnom vestníku  do konca mája.
 • 7.3.2012 –  Účtovná uzávierka NKOZH odovzdaná MUDr. Voldánovej
  Správca vypracoval a poslal na Nadáciu VUB projekt pre grantový program „Poklady môjho srdca“ Predmet: Strecha kostola v Lúčkach
 • 21.12.2011 –  Zástupca dodávateľa hrubej stavby kostola p. Marcibál prevzal stavbu.
 • 14.12.2011 –  Zasadnutie správnej rady NKOZH. Končí platnosť správnej rady a Správcu nadácie. Všetci boli zvolení aj pre nasledujúce volebné obdobie. Oprava strechy kostola v Lúčkach je naliehavá, ale prioritu má stavba kostola V ZH.
 • 27.10.2010 –  Zasadnutie správnej rady NKOZH.
 • 15.10.2009 –  Stavebný výbor. Odsúhlasenie kandidátov na dodávateľa stavby kostola.
 • 10.6.2010  –  Stavebný výbor. Máme asi 3 mil. Sk, čo je skoro dosť na hrubú stavbu. Urýchlene potrebujeme projekt pre stavebné povolenie a výber dodávateľa.
 • 9.6.2010  –  Stavebný úrad MUZH, p. Krajmerová. Stavebné povolenie na kostol prevzaté.
 • 16.5.2010  –  Presbyterstvo ECAV dcérocirkvi v ZH a stavebná komisia – 16 osôb.
 • 12.5.2010  –  Lacný variant opravy eternitovej strechy: Peter Zimerman, tel. 0917 062197. Cena 8EUR/m2.
 • 27.11.2009  –  S Ing. arch Maršálkovou na ev. fare v Kremnici. Projekt „ Knižnica“
 • 25.11.2009  –  Správna rada nadácie. Kontrolór bude Ing. Ivan Juríček. Oprava strechy kostola v Lúčkach súrna.
 • 18.11.2009  –  Prihlásenie na 2% z daní u notára
 • 16.11.2009  –  Stavebný úrad. Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu kostola.
 • 7.9.2009  –  MÚ a fy. Optima Nová Baňa a Geofond BA. Pokus o získanie výsledkov geolog. prieskumu
 • 6.9.2009  –  Ing. arch. Schwarz v ZH. Jednanie o projekte kostola.
 • 15.6.2009  –  Zrealizovaná predbežná www stránka nadácie  www.nkozh.szm.sk
 • 27.5.2009  –  Zasadnutie Správnej rady. Objednať  hneď projekt na kostol.
 • 6.2.2009 –  Informácia o kostole v obci Lúčky a fotky odnesené na Ambasádu NSR v BA.
 • 1.12.2008  –  Bola nám doručená štúdia na stavbu ev. kostola v ZH od Ing. arch. Ivice Schwarzovej a Ing. arch. Ivana Schwarza z Komárna
 • 25.11.2008 –  Ing. Pomothy a Ing. Voldán na Fóre donorov v BA
 • 24.11.2008 –  JUDr. Petrušovej poslaný námet na rozšírenie účelu nadácie
 • 23.10.2008 –  Porada na fare v Kremnici. Nadácia nemôže podporiť stavbu kostola kým v ZH nebude ekonomicky svojprávna dcérocirkev.
 • 22.10.2008 –  Správna rada nadácie –  Vypracovať žiadosť na MK- podpora opravy kostola Lúčky. Katolíci z fy Stavit nám urobili grátis štúdiu na stavbu kostola. Ďalšiu štúdiu pre kostol robí Ing. Arch. Schwarz z Komárna
 • 20.10.2008 –  Prihlásenie 2% z daní / Soc. poisťovňa, DÚ, banka, notár
 • 15.10.2008 –  Stavebný úrad Žiar nad Hronom, konzultácia o žiadosti na predĺženie platnosti územného rozhodnutia pre stavbu kostola v ZH
 • 20. februára 2007: Návšteva správcu Nadácie u seniora pána RNDr. Jána Sotáka.
 •     18. februára 2007: Konvent Cirkevného zboru ECAV v Kremnici.
 •     13. februára 2007: Odoslanie dvoch žiadostí o dotáciu na MK SR.
 •     12. februára 2007: Firma VASATI z BA ponúkla zaujímavý spôsob odvlhčenia historických objektov ECAV. Rozhovor s predsedom Karpatonemeckého spolku p. Ing. Neuschlom. Vznikla dohoda o spolupráci pri obnove evanjelického kostola v obci Lúčky.
 •     28. januára 2007: U primátorky Kremnice – informácia o práci Nadácie a o Cirkevnom zbore ECAV v Kremnici.
 •     26. januára 2007: Návrh žiadosti na MK konzultovaný s poslankyňou SNR a s Pamiatkovým úradom v Kremnici.
 •     25. januára 2007: Hospodársky výbor súhlasí s vypracovaním žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na obnovu objektov zapísaných v pamiatkovom fonde.
 •     24. januára 2007: Zasadnutie správnej rady nadácie. Správca dostal úlohu zabezpečiť projekt kostola pre územné rozhodnutie. Slávnosť v obci Lúčky bude koncom júna.
 •     16. decembra 2006: Zasadnutie presbyterstva za prítomnosti pána seniora Mgr. Jána Sotáka. Upozornil nás, čo všetko treba ešte vykonať, aby sme od cirkevnej vrchnosti dostali súhlas na stavbu kostola v Žiari nad Hronom. Predsedkyňa správnej rady nadácie rozdala presbytrom letáčiky s výzvou na finančnú podporu formou milodarov aj formou 2% z dane.
 •     15. decembra 2006: V Kremnici na fare sa stretli členovia hospodárskeho výboru Krausová, Sivoš, Pomothyová, Šipošová, čiastočne Ondrejčin. Prekontrolovali výpisy z účtu fílie, ktoré priniesla Pomothyová. Pomothy, Sivoš, Ondrejčin na mieste zhodnotili návrh na odvod splaškovej vody do potrubia ktoré prechádza pred vstupnou bránou do areálu ECAV. Bolo dohodnuté, že sa chodník môže za týmto účelom prekopať až po sviatkoch.
 •     13. decembra 2006: Správca nadácie navštívil MU Žiar nad Hronom na pozvanie novozvoleného primátora p. Černaja. Diakónia a charita v Žiari nad Hronom nie je momentálne tak aktuálna ako sa zdalo pri slávnosti položenia základného kameňa kostola. Primátor sa bude snažiť o zakúpenie budovy pri nemocnici pre charitatívnu činnosť. Pokúsi sa o podporu z fondov EU a o finančnú podporu z VUC.
 •     11. decembra 2006: Správca nadácie navštívil p. Bosáka na Ministerstve vnútra SR. Získal dôležité informácie: kostol nesmie stavať nadácia ani zakladateľ, mal by ho stavať niekto tretí, napr. a.s., s.r.o., nezisková organizácia, alebo občianske združenie.
 •     5. decembra 2006: U fy Krby, pece so sídlom v Novej Bani, dotaz o postavení krbu v kantorskom byte v ECAV Kremnica. Majiteľ firmy, p. Baranec, prisľúbil postavenie krbu do Vianoc. Ponuku nebolo možné priať, lebo dosiaľ nie je vyriešený problém s odvodom splaškovej vody z areálu.
 •     4. decembra 2006: Správca nadácia získal notársku zápisnicu na výber 2% z daní za rok 2006.
 •     30. novembra 2006: Správna rada NKOK.
 •     27. novembra 2006: Konzultácia na Pamiatkovom úrade SR u pani Ing. arch. Ľubici Pinčíkovej.
 •     23. novembra 2006: Návšteva riaditeľa Evanjelickej diakónie, p. Jána Hubu. (Pomothy, Pomothyová) Zakúpenie budovy pre diakóniu v ZH nemôže teraz podporiť, odporučil nám začať so zborovou diakóniou, ktorá môže získať aj právnu subjektivitu. Bohaté skúsenosti má ZD Martin, stredisko ED Sučany.
 •     14. novembra 2006: Konzultácia s p. Rišnovskou v poliklinike ZH o možnosti odkúpenia budovy bývalej polikliniky, ktorá je ponúknutá na www.reality.sk.
 •     13. novembra 2006: Návšteva u biskupa pána Krivdu vo Zvolene. (Ondrejčin, Pomothy, Pomothyová, Boriková) Pán biskup sa zaujímal o rozpočet na kostol v ZH. Odporučil neprekročiť 5 mil. SK.
 •     12. novembra 2006: Odpoveď na mail tlačovej tajomníčke ECAV v BA pani Bombovej. Má záujem o fotografie a článok o nadácií.
 •     11. novembra 2006: Zasadnutie presbyterstva v Kremnici. Presbyterstvo neschválilo návrh zmluvy o prenájme kantorského bytu.
 •     10. novembra 2006: Poslaný mail s poďakovaním pánu generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi.
 •     9. novembra 2006: Hospodársky výbor v Kremnici: rozpočet, voľba predsedu, zaplatenie nedoplatkov pre dištrikt.
 •     31. októbra 2006: Slávnosť položenia základného kameňa ev. kostola na ulici Cyrila a Metoda v Žiari nad Hronom za prítomnosti novozvoleného generálneho biskupa ECAV na Slovensku, pána Miloša Klátika.
 •     16. októbra 2006: Správca nadácie sa zúčastnil na konferencií ECOVAST v hoteli Suza v Bratislave.
 •     27. septembra 2006: U primátora ZH Mgr. Ivana Černaja dohodnuté postavenie tribúny, ozvučenie, a pokosenie trávnika pre slávnosť položenia základného kameňa evanjelického kostola na ulici Cyrila a Metoda, naplánovanú na deň 31. októbra. Večer zasadnutie správnej rady nadácie.
 •     18. septembra 2006: V Kremnici na fare bol vypracovaný návrh zmluvy s klampiarom p. Jožkom na opravu odkvapových žľabov na kostole. (Ondrejčin, Pomothy, Sivoš)
 •     2. augusta 2006: Poslaný mail vedúcemu kult. dedičstva na MK pánu Červenákovi.
 •     28. júla 2006: Zistené, že projekt poslaný na Ministerstvo kultúry, je v zozname projektov na internete pod číslom 57 a je zamietnutý.
 •     17. júla 2006: Klampiar p. Šima oznámil, že žľaby na kostol v Kremnici sú vyrobené. Hospodársky výbor v Kremnici. Pán Daniel Kijanička, pracovník múzea v Kremnici, predseda združenia SOS, požiadal o prenájom kantorského bytu v areáli kostola v Kremnici.
 •     3. mája 2006: Poslaný mail do Nórska na adresu post.kirkeradet@kirken.no
 •     2. mája 2006: Prejednanie zadania územného plánu mesta Žiar nad Hronom.
 •     25. apríla 2006: Poslaný mail v švédčine na adresu redactionen@kyrkanstinding.com a fotky.
 •     23. apríla 2006: Navštívili sme seniora p. Kecera v Očovej. Súhlasil s našim zámerom poslať mail do redakcie evanjelických novín vo Švédsku.
 •     23. marca 2006: Projekt EHP poslaný na Úrad vlády SR.
 •     21. marca 2006: Dostali sme od Ing. arch. Lamiho námet na stavbu kostola.
 •     20. marca 2006: Komárno, fy Premier Consulting s.r.o. Spolu s Ing. Petrom Karšayom sme dokončili projekt EHP a Nórsky finančný mechanizmus.
 •     16. marca 2006: Prišiel list z Úradu vlády SR. Projekt EHP má podacie číslo 2918/2006/OKPF.
 •     12. marca 2006: Rozšírení stavebný výbor v Kremnici.
 •     9. marca 2006: Nadácii bolo pridelené DIČ: 2022136578.
 •     8. marca 2006: Prevzatie pečiatky nadácie a vizitiek pre správcu.
 •     7. marca 2006: Príprava podkladov pre projekt „Obnovme si svoj dom“. Dolnický, Ferko, Sivoš, Ondrejčin, Pomothy
 •     1. marca 2006: Na fare v Kremnici jednanie so zástupcom fy Izolačné projekty pánom Obernauerom o zateplenie stropu fary. Rokovanie na Pamiatkovom úrade v Kremnici s Ing. arch. Maršálkovou. Zasadnutie správnej rady nadácie.
 •     27. februára 2006: Návšteva zástupcov nadácie u primátora v Kremnici.
 •     26. februára 2006: Rozšírené zasadnutie stavebného výboru.
 •     11. februára 2006: Správca nadácie sa zúčastnil na školení o grantoch Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“.
 •     31. januára 2006: Daňové priznanie z nehnuteľností v obci Lúčky. Obecný úrad v Lúčkach si nebude nárokovať daň za nehnuteľnosti.
 •     25. januára 2006: Prvé zasadnutie správnej rady nadácie.
 •     24. decembra 2005: Bol zriadený účet nadácie v Štátnej sporiteľni. Číslo účtu: 0411636062/0900.
 •     20. decembra 2005: Od architekta Ing. arch. A. Lamiho sme dostali fotografie modelu budúceho ev. kostola v Žiari nad Hronom.
 •     Október 2005: Jesenné upratovanie pozemku a kostola v Lúčkach. Vyčistenie pozemku od náletov zelene, oprava strechy a odkvapov, kosenie trávy, vyčistenie interiéru kostola, odloženie dolámaných krížov nájdených pri hroboch, uloženie poškodeného oltára na fare v Kremnici.