O nás

Cirkevný zbor ECAV v Kremnici založil v roku 2005 Nadáciu Kresťanská obnova. Zakladateľ nadáciu poveril zabezpečením financovania stavby kostola v Žiari nad Hronom.
V Žiari nad Hronom je už dvadsať rokov  filiálka  a od roku 2010 dcérocirkev Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Kremnici. Nemá dosiaľ svoj kostol, ale už od roku 2005 má  preň vo vlastníctve pekný pozemok na ulici Cyrila a Metoda, v blízkosti autobusovej stanice. Z viacerých návrhov na stavbu kostola v roku 2008 cirkevný zbor vybral štúdiu, ktorej autormi sú Ing. arch. A. Lami a Ing. arch. J. Lamiová z Košíc. Nadriadené cirkevné úrady limitovali náklady na stavbu kostola sumou 5 mil. Sk. Architekt túto sumu nepovažoval za dostatočnú. K dohode o vypracovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie  z toho dôvodu s Ing. Lamim nedošlo a následne túto úlohu prevzal Ing. arch. Schwarz z Komárna.  Stavebný výbor menovaný presbyterstvom ev.c.a.v. v Žiari nad Hronom priebežne konzultoval s novoustanoveným projektantom ďalší postup na projekte. Podstatnú časť výboru tvorili členovia správnej rady nadácie.

Stavebný výbor s malými pripomienkami schválil projekt Ing. Schwarza, v roku 2010 vybavil stavebné povolenie na stavbu. V januári 2011 vybral dodávateľa stavby z piatich uchádzačov. Víťaz konkurzu HIPS Prievidza začal a aj kvalitne dokončil hrubú stavbu kostola  v dohodnutom termíne. V roku 2013 boli realizované prípojky elektriny, vody a kanalizácie a otvorové výplne. V stavbe sa do dnešného dňa pokračovalo podľa finančných možností a dokončenie tiež závisí hlavne od prísunu ďalších financií.

Hneď ako sa stavba kostola v Žiari nad Hronom ukázala reálnou, nadácia si podstatne rozšírila  svoju náplň v sociálnej, charitatívnej a vzdelávacej oblasti.

Nadácia má v svojom základnom imaní kostol z roku 1923 v obci Lúčky pri Kremnici. Po odsune občanov nemeckej národnosti v 50. rokoch min. storočia kostol s peknou typickou architektúrou nebol využívaný a chátral. Neodkladná je už výmena strechy kostola. Cieľom nadácie je v nasledujúcom období dôstojne využiť tento cenný historický objekt pre  expozíciu k 500 ročnému jubileu reformácie.

Obnova duchovného povedomia kresťanov v žiarskom okrese

je prvou prioritou v činnosti nadácie nepretržite od jej založenia. Druhou prioritou je podpora stavby Evanjelického centra v Žiari nad Hronom. Rok 2011 bol v realizácii týchto dvoch prioritných   účelov nadácie úspešný. K obnove duchovného povedomia prispeli hlavne relácie v mestskej televízii a príspevky publikované v mestských a okresných novinách. O stavbe kostola sme informovali  aj v celoštátnom merítku v časopise Evanjelický posol.

Členovia správnej rady nadácie spolupracovali pri získaní podkladov pre stavebné povolenie na stavbu kostola aj pri výberovom konaní dodávateľa. Stavba evanjelického kostola sa začala 28. marca 2011. Nadácia významne prispela na stavbu kostola aj finančne spolu sumou 25913,73 EUR. Z toho 2363,38 EUR bolo vo forme pôžičky a suma bola vrátená na účet. Práve tento konkrétny finančný  príspevok z účtu nadácie napomohol tomu, že hrubá stavba kostola mohla byť  v októbri 2011 ukončená.

Do januára 2017Nadácia vynaložila na stavbu ev. a.v. kostola v Žiari nad Hronom sumu prekračujúcu 42700,-€. Po ukončení hrubej stavby kostola boli vykonané ďalšie stavebné práce-vnútorné práce stavebné, elektroinštalačné. Do kostola sme dostali darom od veriacich z nemeckého Oldenburgu nevyužívaný mobiliár, od zboru v Považskej Bystrici stoličky, zadovážili sme doplnky interiéru, čo v rámci daných podmienok umožnilo využívať priestor veriacimi. V budúcnosti stavbu kostola čaká dokončenie prác menšieho rozsahu vo vnútorných priestoroch, na exteriéri vonkajšie omietky a terénne práce v okolí kostola.

Nepodarilo sa zatiaľ opraviť strechu ev. kostola v obci Lúčky pri Kremnici.

Požiadali sme o grant z Nadácie VÚB na tento účel. Pre kostol v Lúčkach sme si stanovili dlhodobý cieľ – do konca roku 2016 objekt  obnoviť a zriadiť v ňom expozíciu pre jubileum 500 rokov od reformácie v roku 2017.

Prispeli sme nadácii Úsmev ako dar sumou 60 EUR.  Po dokončení stavby Evanjelického centra – kostola v Žiari nad Hronom  dostanú prioritu iné aktivity definované v základných nadačných dokumentoch ako “Účel nadácie“ v oblasti sociálnej, vzdelávacej, informačnej aj verejnoprávnej takto:

  • Skvalitnenie života osamelých, starých, ľudí chorých a sociálne slabých a ľudí v núdzi.
  • Finančná aj iná pomoc jednotlivcom aj kresťanským cirkevným zborom.
  • Pomoc ľuďom pri nepredvídaných udalostiach.
  • Podpora vzdelávania, využívania informačných technológií a publikovania
  • Publikovanie skutočných príkladov pomoci blížnym v duchu kresťanských zásad.
  • Metodická pomoc jednotlivcom aj organizáciám pri získavaní finančných prostriedkov od Ministerstva kultúry, z  mimovládnych neziskových organizácií, z firemnej filantropie, z 2% z daní aj zo zahraničných zdrojov.
  • Spolupráca s Karpatonemeckým spolkom, s ambasádou SRN v SR a s Ministerstvom kultúry SR aj s inými donormi pri revitalizácii opusteného evanjelického kostola v obci Lúčky a jeho využití k prezentácii 500 ročného jubilea reformácie v roku 2017.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu v oblasti nadačnej a v oblasti príspevkov 2% z dane z príjmu sa Nadácii do súčasného obdobia nepodarilo splniť cieľ opraviť strechu kostola v Lúčkach a zriadiť prezentáciu 500 výročia, ani revitalizovať stavbu ako takú. Nadácia sa na svojich zasadnutiach zaoberá touto témou a snaží sa nájsť spôsob získania prostriedkov za týmto účelom.