História ECAV na Slovensku

1424 – 1462 – Husitské výpravy na Slovensku – jeden z faktorov neskoršieho priaznivého prijatia reformácie na Slovensku
1517 – 95 Lutherových článkov priviezli kupci do Bardejova
1519 – Lutherove spisy známe v Banskej Bystrici
1520 – Tomáš Preissner, kňaz v Ľubici, kázal o Lutherových článkoch
1521 – V Prešove napadli jágerského kňaza Michala Dama, predávajúceho odpustky
1522 – Prví známi študenti za Slovenska vo Wittenbergu: Martin Cyriak z Levoče a Juraj Baumheckell z Banskej Bystrice
1523 – Kráľ Ľudovít II. vydal 54. zákonný článok proti luteránom
1524 – Edikt spišského prepošta Jána Horvátha označil nespokojencov na synode vo Vrbove termínom „falsi fratres“
1525 – Snem v Rákoši vydal protiluteránske zákony
1526 – Bitka pri Moháči, po nej voľnejšie šírenie reformačných myšlienok za uhorského kráľa Jána Zápoľského List Martina Luthera uhorskej kráľovnej Márii Habsburskej
1527 – Ev. stredná škola (gymnázium) v Bánovciach nad Bebravou, Upálenie ľubietovského farára Nikolaja a rektora Gregoryho
1540 – Šarišské články
1542 – Podľa Hainovej kroniky rok zvratu: vtedy bolo Augsburské vyznanie známe a verejne vyznávané na celom Slovensku
1546 – Synoda v Prešove
1549 – Confessio Pentapolitana
1550 – Confessio Montana (Heptapolitana). Turčianske zákony
1562 – Synoda v Tarcale, kde sa väčšina maďarských kňazov pridala ku Kalvínovej reformácii
1564 – 1576 Vláda Maximiliána II., ktorý podporoval evanjelikov
1569 – Liptovské zákony. Confessio Scepusiana
1576 – Matúšovská superintendencia na južnom Slovensku
1579 – 1594 Kralická biblia vydaná Jednotou bratskou na Morave
1580 – Liturgické zákony trenčianske
1585 – Muránske články
1604 – Bratislavský snem – protireformačný článok č. 22, Povstanie sedmohradského kniežaťa Štefana Bočkaja, ktorý porazil pri Sládkovičove habsburského generála Belgiojosa a na sneme v Szerencsi bola vyhlásená rovnoprávnosť protestantov a katolíkov
1606 – Viedenský mier, zabezpečenie náboženskej slobody pre evanjelické stavy Evanjelické lýceum v Bratislave
1608 – Bratislavský snem – uzákonené slobody uhorských evanjelikov; za palatína zvolený evanjelik Štefan Ilešházy
1610 – Žilinská synoda – vytvorenie Trenčianskej, Nitrianskej a Banskej superintendencie
1614 – Synoda v Spišskom Podhradí – vytvorenie dvoch superintendencií na východnom Slovensku
1618 -1648 –  Tridsaťročná vojna
1619 – Povstanie sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena, ktorý obsadil celé Slovensko, Snem v Bratislave vyhlásil náboženskú rovnoprávnosť
1620 – Generálna synoda v Prievidzi, Snem v Banskej Bystrici, Ferdinand II. pozbavený uhorského trónu a Gabriel Betlen korunovaný za kráľa
1621 – Mikulovský mier. Za palatína zvolený evanjelik Stanislav Turzo, kardinál Pázmaň oznamuje v liste do Ríma, že 90 % obyvateľov Uhorska tvoria protestanti,  Šintavské konzistórium
1624 – 1626 – Opakované vystúpenie Gabriela Betlena na obranu evanjelikov
1625 – Snem v Šoprone – pápežský legát ostro vystúpil proti potvrdeniu náboženskej slobody. Pokus o jeho defenestráciu
1629 – Smrť Gabriela Betlena, zosilnenie protireformačného tlaku
1636 – Tranovského kancionál Cithara sanctorum
1637 – 1657 –  Vláda cisára Ferdinanda III. – odobranie 400 kostolov uhorským evanjelikom
1644 – Vstup Juraja I. Rákociho vo švédsko-francúzskej koalícii do tridsaťročnej vojny –  víťazstvo nad Ferdinandom III. a obsadenie Horného Uhorska
1645 – Linecký mier
1647 – Uzákonenie lineckého mieru, vrátenie 90 kostolov evanjelikom
1667 – Prešovské kolégium
1671 – Vešeléniovské sprisahanie; po jeho potlačení prenasledovanie evanjelikov
1671 – 1681 Desaťročné prenasledovanie evanjelikov
1671 – Zriadenie mimoriadneho súdu v Bratislave – prešporský súd
1672 – Trnavský súd – Turolúcka vzbura
1673 – Druhý prešporský súd – vyhnanstvo a zrieknutie sa úradu, Senická vzbura
1674 – Spišskopodhradský súd, Tretí prešporský súd – predvolaných 400 protestantov – vyhnanstvo, väzenie, galeje
1678 – Tököliho povstanie – obsadil väčšinu Slovenska
1681 – Šopronský snem – zákonné články (artikuly) 25 a 26
1687 – Prešovské jatky
1691 – Leopoldova cisárska explanácia článkov z r. 1681
1701 – Leopoldove nariadenia proti evanjelikom
1703 – 1711 Povstanie Františka Rákociho II.
1704 – Synoda v Cerove – nové rozde1enie zborov a seniorátov do superintendencií
1707 – Ružomberská synoda – úprava cirkevného zriadenia
1708 – 1709 Cesta Daniela Krmana za švédskym kráľom Karo1om XII. vo veci náboženskej slobody pre evanjelikov v Uhorsku
1711 – Satmársky mier
1715 – Zákonný článok 30 vyhradil panovníkovi právo rozhodovať v náboženských veciach;  zákaz konať synody a konventy, zrušenie superintendencií
1731 – 1734 Rezolúcie cisára Karola III., obmedzenie náboženských slobôd, ev. cirkev zriadená do dištriktov
1734 – Delegácia nitrianskych evanjelikov na čele s farárom Jánom Hradským zo Bziniec intervenovala za náboženskú slobodu u pruského kráľa Fridricha Wilhelma I., Krmanova Agenda
1773 – Zrušenie jezuitského rádu, zastavenie prenasledovania evanjelikov
1774 – Generálny konvent v Pešti – generálny dozorca Peter Zay
1780 – 1790 Vláda cisára Jozefa II.
1781 – Tolerančný patent
1782 – Pápež Pius VI. vo Viedni neúspešne žiadal Jozefa II. o odvolanie Tolerančného patentu
1790 – 1791 – Krajinský snem v Budíne a Bratislave zaradil právo evanjelikov na náboženskú slobodu do korunovačnej listiny – Zákonný článok 26
1791 – Synoda v Pešti
1812 – Ústav milovníkov Biblie v Prešporku – prvá biblická spoločnosť v strednej Európe
1817 – Začiatok unionistických a maďarizačných snáh o spojenie evanjelickej a. v. a reformovanej cirkvi
1842 – Zpěvník evangelický
1848 – 1849 – Povstanie Slovákov proti národnostnému útlaku pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu, Zákon č. 20 o náboženskej slobode v Uhorsku a rovnoprávnosti vierovyznaní
1849 – Nariadenie miestodržiteľa generála Haynaua – zrušenie dozorcov, odvolanie superintendentov, vymenovanie administrátorov ev. cirkvi
1854 – Miestodržiteľské nariadenie povolilo zasadnutia presbyterstiev, seniorálne a dištriktuálne konventy pod duchovným predsedníctvom
1859 – Cisársky patent – štátoprávne postavenie a cirkevná ústava pre ev. a reformovanú cirkev
1859 – 1867 – Patentálne boje, zriadenie Prešporskej (preddunajskej) patentálnej superintendencie (dištriktu), dištriktov, Evangelické cirkevní noviny
1860 – Zriaďovanie mimopatentálnych, tzv. autonomistických zborov, seniorátov a dištriktov Evangelické cirkevní noviny
1862 – Ev. gymnázium v Revúcej
1863 – 1875  – Církevní listy
1866 – Ev. gymnázium v Martine
1867 – Rakúsko-uhorské vyrovnanie, odvolanie Patentu
1868 – 53. zákonný článok obnovil zákon č. 20 z roku 1848, čím zabezpečil plnú rovnoprávnosť a paritu ev. cirkví v Uhorsku
1874 – Generálny konvent v Dolnom Kubíne – zrušenie gymnázií
1882 – Teologická akadémia Uhorskej ev. a. v. cirkvi v Bratislave, Generálny konvent vyhlásil panslavizmus za kanonický priestupok
1883 – Začal sa používať titul biskup namiesto superintendent
1887 – Cirkevné listy
1891 – Synoda v Budapešti
1892 – Komenského oslavy na Slovensku
1893 – Úprava hraníc dištriktov s cieľom oslabiť ich slovenskú väčšinu Stráž na Sione
1894 – Ústava Cirkvi kresťansko-evanjelickej augšpurského vyznania krajiny Uhorskej
1898 – Založenie spolku Tranoscius, Vznik Vnútromisijnej a pastorálnej konferencie slovenských ev. a. v. farárov
1905 – Založenie sirotinca v Modre
1910 – Evanjelický posol spod Tatier
1913 – Synoda v Budapešti
1917 – Založenie sirotinca v Liptovskom Sv. Mikuláši
1918 – Biskup Henrik Geduly pastierskym listom vyzval slovenských evanjelikov, aby zostali vo zväzku uhorskej cirkvi
1919 – Slovenská ev. a. v. teologická akadémia v Bratislave (Theologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi na Slovensku) Generálna cirkevná rada, Misia Slovenskej evanjelicko-luteránskej synody nezmeneného a. v. z USA na Slovensku
1920 – Slovenská ev. jednota
1921 – Synoda v Trenčianskych Tepliciach
1921 – Spolok ev. a. v. kňazov
1922 – Cirkevná ústava – Biskupi Jur Janoška a Samuel Zoch
1924 – Sväz evanjelickej mládeže, Konferencia Svetovej aliancie pre pokojnú prácu v cirkvi v Bratislave
1927 – Zväz ev. ženských spolkov
1928 – Prvé rozhlasové vysie1anie služieb Božích, Druhý zjazd česko-slovenských evanjelikov v Bratislave
1931 – Spolok slovenskej ev. diakonie
1934 – Československá štátna teologická fakulta evanjelická
1938 – Pamätný spis ev. cirkvi slovenskej vláde
1939 – Pamätný spis Spolku ev. kňazov o Hlinkovej garde, Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta, Mikulášska synoda
1940 – Pokračovanie synody v Tatranskej Lomnici, Vypustenie nemeckých evanjelikov zo zväzku Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.
1942 – Pastiersky list ev. biskupov proti deportácii židov, Slovenský preklad Nového zákona, Generálny konvent žiadal zastavenie vojny zo slovenskej strany
1944 – Slovenské národné povstanie, 220 evanjelických farárov v ilegalite
1945 – Zrušenie nemeckej cirkevnej ústavy na Slovensku z r. 1939 a zrušenie zákona o vypustení nemeckých evanjelikov zo zväzku Ev. cirkvi a. v. na Slovensku
1948 – Generálny konvent odmietol návrh zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví štátom
1949 – Piešťanský manifest, Generálny konvent v Bratislave. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom – začiatok likvidácie cirkevných orgánov, spolkov, ustanovizní a majetku, Zrušenie Spolku ev. a. v. kňazov a iných cirkevných spolkov, Štátny úrad pre veci cirkevné
1950 – Ústredie slovenských ev. a. v. kňazov
1951 – Synoda v Modre-Harmónii, Cirkevná ústava, Odstúpenie generálneho biskupa Vladimíra Čobrdu – Ján Chabada, generálny biskup
1955 – Slovenské Pašie
1961 – Proces s evanjelickými farármi
1968 – Vyhlásenie Generálnej rady Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSSR k obrodnému procesu, Všeobecná kňazská konferencia v Turčianskych Tepliciach, Zánik Ústredia ev. a.v. kňazov
1971 – Ján Michalko, generálny biskup
1978 – Slovenský preklad Biblie
1988 – Európska konferencia luteránskej mládeže v Bratislave, Schematizmus Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v ČSSR
1989 – VPN (Verejnosť proti násiliu) pri Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, generálny konvent v Žiline, obnovenie činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, prvé televízne vysielanie služieb Božích
1990 – Odstúpenie generálneho biskupa Jána Michalka – Pavel Uhorskai, generálny biskup, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Združenie evanjelických kňazov
1991 – Rehabilitácia pracovníkov cirkvi za obdobie 1948 – 1989
1991 – 1993 –  Synoda v Liptovskom Hrádku a v Uhrovci
1992 – Evanjelický spevník vyšiel v slovenčine (predtým evanjelici používali češtinu v nadväznosti na Kralickú Bibliu), stretnutie evanjelickej inteligencie v Bratislave-Petržalke
1994 – Július Filo ml., generálny biskup, Ústava Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
1995 – Agenda ECAV na Slovensku (vyšla 1996)
1996 – Pašie – nové vydanie
1999 – Biblia – nový, autorizovaný preklad (Tranoscius a Slovenská biblická spoločnosť), Zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu v Bratislave
2001 – Dohoda o Krste svätom medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou na Slovensku
2002 – Evanjelický funebrál
2006 – Miloš Klátik, generálny biskup
2008 – Stretnutie kresťanov šiestich národov v Bratislave (7. ročník) a 1. evanjelické cirkevné dni, Biblia – slovenský ekumenický preklad (Slovenská biblická spoločnosť), Pohrebná agenda, Schematizmus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku